تقسیم بندی لوله ها(آشنایی با لوله و اتصالات (قسمت اول) )

انواع لوله ها :

از منظر طرز تهیه لوله ها در 4 دسته شناسایی میشوند.

  1. لوله های بدون درز
  2. لوله ها آهن گری شده
  3. لوله های جوشکاری شده
  4. لوله های ریخته گری شده

لوله های بدون درزSeamless به 4 روش ساخته می شوند.

الف: روش سمبه زنی دورانی گرم(Hot Rotary Piercing): در این

روش شمش فولاد را تا دمای 1200-1300 گرم نموده و د رچهار مرحله

(سوراخ زنی Piercing Mill بوسیله دوران شمش مابین دو غلطک و

سمبه) ،(تکمیل کننده سوراخ Plug rolling Mill) ،(مدور سازی داخل

Reeling Mill) و ( بخش سایز کننده Sizing Mill بوسیله دو غلطک

چرخان جهت ایجاد ضخامت مناسب) لوله شاخته می شود.

روش دوم:(Pilger Mill Process): در این روش لوله های سوراخ شده

را مابین دو غلطک فرم دار در حالت گرم جندین مرتبه حرکت می دهنددر این

فرآیند بدلیل آنکه سایز داخلی لوله بوسیله سمبه تثبیت می شود، قطر خارجی

بوسیله زائده روی غلطکها حاصل می شود.

روش سوم:Push  Bench Process: در این روش ابتدا صفحات پهن

و ضخیم را بوسیله سمبه گرد و بصورت نعلبکی در آورده و سپس بوسیله نبه

روش چهارم: Extrusion

Process: در این روش شمش را تا دمای 1250 درجخ گرم نموده و با

قرار دادن آن درون یک محفظه و فشار یک سمبه لوله را سوراخ نموه و در

نهایت مجعم لوله و سنبه را از درون یک سوراخ هدایت می نمایند تا قطر خارجی

مورد نظر جهت لوله حاصل شود

/ 0 نظر / 32 بازدید