مزایای روش پانچوان-ساواریت به روش مک کیب

مزایای روش پانچوان-ساواریت به روش مک کیب : 

روش مک کیب- تیلی این روش دارای فرضیاتی است که میتواند مسئله را از حالت واقعی دور کند.
به طور مثال ممکن است موادی که از یکدیگر جدا میشوند آنتالپی تبخیر یکسان نداشته
باشد یا اینکه فقط در یکی دمای خاص آنتالپی آنها با هم برابر باشد و با تغییر دما
آنتالپی تبخیر مواد تغییرات متفاوتی داشته باشد. در مثالی دیگر میتوان به جداسازی
اسیدها اشاره کرد و در این جداسازی نمیتوان از گرمای انحلال صرف
نظر کرد و نکتهای که خیلی اهمیت دارد این است که نمیتوان از انتقال حرارت بین برج و محیط چشمپوشی نمود. مجموعه این موارد باعث میشوند که نتوان از روش مککیب- تیلی به عنوان یک روش دقیق یاد کرد اما در عین حال این روش سادگی خاص خود را دارد و اثر پارامترهای مختلف بر تقطیر دو جزء را به خوبی به صورت ترسیمی نشان میدهد. همانطور که در روش مککیب- تیلی مشاهده شد برای حل مسئله و رسم خطوط تعادل فقط از موازنه جرم استفاده میشد و با توجه به سه فرض اول این روش، نیازی به موازنه انرژی نبود. اما در صورتی که بخواهیم سه شرط اول این روش را حذف کرده و مسئله را به حالت واقعی نزدیک کنیم باید از موازنه جرم و انرژی به صورت همزمان بهره جست. برای این منظور میتوان از روش پانچوان- ساواریت استفاده نمود. از آنجا که با نوشتن موازنه جرم و انرژی به صورت همزمان و رسم آن روی نمودار مککیب- تیلی، خطوط عملیاتی تبدیل به منحنی عملیاتی میشوند و امتداد دادن منحنی همانند خط امکانپذیر نیست، پانچوان و ساواریت از دیاگرام آنتالپی- غلظت استفاده نمودند.

/ 0 نظر / 37 بازدید